เมือง - TPAN

แคมเปญ ICAN: เมืองที่สนับสนุน TPAN

การเรียกร้องทั่วโลกจากเมืองและเมืองต่างๆเพื่อสนับสนุนสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธนิวเคลียร์

อาวุธนิวเคลียร์ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อผู้คนในทุกที่ นี่คือเหตุผลที่ 7 ของเดือนกรกฎาคมของ 2017, 122 ประชาชาติลงมติเห็นชอบในการนำ สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์. รัฐบาลแห่งชาติทุกแห่งได้รับเชิญให้ลงนามและให้สัตยาบันข้อตกลงระดับโลกที่สำคัญซึ่งห้ามการใช้การผลิตและการเก็บรักษาอาวุธนิวเคลียร์ เมืองและเมืองสามารถช่วยสร้างการสนับสนุนสำหรับสนธิสัญญาโดยการสำรองการโทรของ ICAN: "เมืองที่สนับสนุน TPAN"